โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุภรากร อันทระบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกมลชนก เวชสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2