โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ขณะนั้นตำบลสะตอนเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลทรายขาว  อำเภอโป่งน้ำร้อน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๕๐-๖๐ หลังคาเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์  อธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้น และคุณหญิงน้อย รุจิรวงศ์ได้ทูลเกล้าฯถวายเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงพระราชทานเงินดังกล่าวมาสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น

          นายพรหม เวชเฟื่อง บริจาคที่ดิน จำนวน ๓๐ไร่ ผู้ใหญ่ชาลี เล็งไธสงค์ บริจาค ๔ไร่ รวมเป็น ๓๔ไร่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๒ โดยพันตำรวจเอกสมนึก พลสิทธิ์ (ยศขณะนั้น) และชาวบ้านสะตอนได้ดำเนินการก่อสร้างและได้รับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์จากอำเภอโป่งน้ำร้อนมาปรับสถานที่ก่อสร้าง สโมสรไลอ้อนจันทบุรีบริจาค โต๊ะ เก้าอี้

          อาคารที่สร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวขนาด ๙ x ๑๘ เมตร ๒ ห้องเรียน อยู่ในความดูแลของกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๒ ทำการสอนโดยครูตำรวจตระเวนชายแดน

              วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียนแห่งนี้

            วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๖  กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๒ ได้โอนโรงเรียนแห่งนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงโอนไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน