โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอรชุมา ศรีสิงหเดช
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ ผลพฤกษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปวีณา ธนะมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2