โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปุณยนุช วัฒนรังษี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอิสรา บุญมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1