โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุวิทย์ อยู่ยืน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายพีรวิชญ์ เนินริมหนอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2