โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรัชนู รื่นอุดม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางทิศา เหลาพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายพงษ์อนันต์ สุวรรณศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายทศพร กองอ้าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนลิน เผ่าคนชม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1