โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศิริจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๕
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสูตร นัมคณิสรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นางวัฒนา คูซิยู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๒– ๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย อรุณธัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นายณเดชน์ เนาวรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐
ชื่อ-นามสกุล : นายสรวิชญ์ พันธ์สุโภ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัย ชาติศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔-ปัจจุบัน