โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปุณณภา บุญจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางจารุณี จันทร์ศรีชั้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุชาวดี เจียมพวก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวโชติกา ฉัตรเงิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2