โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศภายในปีการศึกษา 2563
 
ปรัชญา
ปัญฺญวา  ปน  อุตตโม  หมายถึง ผู้มีปัญญาเป็นบุคคลสูงสุด